Systeme/Netze

Aus Freifunk MWU Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Netzbereiche

Intern

IPv4 IPv6
Multidomain 10.86.0.0/15 fd86:b4dc:4b1e::/48
Mainz (legacy) 10.37.0.0/16 fd37:b4dc:4b1e::/48
Wiesbaden (legacy) 10.56.0.0/16 fd56:b4dc:4b1e::/48

Öffentlich

IPv4 IPv6
Mainz 185.66.195.32/30 2a03:2260:11a::/48
Wiesbaden 185.66.195.36/30 2a03:2260:11b::/48

Gateways (NAT)

Gateway IPv4
[frei] 185.66.195.32
Wasserfloh 185.66.195.33
[frei] 185.66.195.34
Mate 185.66.195.35
Lotuswurzel 185.66.195.36
Uffschnitt 185.66.195.37
Ingwer 185.66.195.38
[frei] 185.66.195.39

Domains

Info: xx == Gateway-ID als Hexadecimal (Lotuswuzel: 17, Uffschnitt: 65, Mate: 6f, Ingwer: a1, Wasserfloh: e7)

Domain Name IPv4 IPv6 ULA IPv6 GLOBAL IPv6 GLOBAL (Gateway) IPv4 Nextnode IPv6 Nextnode
dom0 Umgebung 10.86.000.0/20 fd86:b4dc:4b1e:0000::/64 2a03:2260:11a:0000::/64 2a03:2260:11a:xxff::/64 10.86.0.1 fd86:b4dc:4b1e:0000::1
dom1 Mainz 10.86.016.0/20 fd86:b4dc:4b1e:0001::/64 2a03:2260:11a:0001::/64 2a03:2260:11a:xx01::/64 10.86.16.1 fd86:b4dc:4b1e:0001::1
dom2 Wiesbaden 10.86.032.0/20 fd86:b4dc:4b1e:0002::/64 2a03:2260:11a:0002::/64 2a03:2260:11a:xx02::/64 10.86.32.1 fd86:b4dc:4b1e:0002::1
dom3 Bingen 10.86.048.0/20 fd86:b4dc:4b1e:0003::/64 2a03:2260:11a:0003::/64 2a03:2260:11a:xx03::/64 10.86.48.1 fd86:b4dc:4b1e:0003::1
dom4 Rheingau 10.86.064.0/20 fd86:b4dc:4b1e:0004::/64 2a03:2260:11a:0004::/64 2a03:2260:11a:xx04::/64 10.86.64.1 fd86:b4dc:4b1e:0004::1
dom5 Taunus 10.86.080.0/20 fd86:b4dc:4b1e:0005::/64 2a03:2260:11a:0005::/64 2a03:2260:11a:xx05::/64 10.86.80.1 fd86:b4dc:4b1e:0005::1
dom6 Limburg 10.86.096.0/20 fd86:b4dc:4b1e:0006::/64 2a03:2260:11a:0006::/64 2a03:2260:11a:xx06::/64 10.86.96.1 fd86:b4dc:4b1e:0006::1
dom7 Weilrod 10.86.112.0/20 fd86:b4dc:4b1e:0007::/64 2a03:2260:11a:0007::/64 2a03:2260:11a:xx07::/64 10.86.112.1 fd86:b4dc:4b1e:0007::1

Infrastruktur

Funktion IPv4 IPv6 ULA IPv6 GLOBAL
Reserviert 10.87.240.0/24 fd86:b4dc:4b1e:00f0::/64 2a03:2260:11a:fff0::/64
Transfernetze 10.87.253.0/24 fd86:b4dc:4b1e:00fd::/64 2a03:2260:11a:fffd::/64
Transfernetze 10.87.254.0/24 fd86:b4dc:4b1e:00fe::/64 2a03:2260:11a:fffe::/64
Anycast 10.87.255.0/24 fd86:b4dc:4b1e:00ff::/64 2a03:2260:11a:ffff::/64